Błędna stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia podatku

Czy przedsiębiorca, otrzymując fakturę z zawyżoną stawką VAT, ma prawo do odliczenia VAT w wysokości wskazanej na fakturze?

W swojej praktyce zawodowej spotkałem się z przypadkami, kiedy to mój klient dostał od kontrahenta fakturę, na której w mojej opinii zawyżono stawkę VAT, tj. zamiast 8% zastosowano 23%.
Jako właściciel firmy, oddając taką fakturę do księgowości, pewnie zadajesz sobie pytania:

 • Czy mogę odliczyć VAT z takiej faktury?
 • Czy będę stratny na podatku VAT?

Posłużę się interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 października 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.653.2020.2.WN 

Stan faktyczny

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT nabywa oraz będzie nabywać różnego rodzaju usługi oraz towary, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrahenci spółki wystawiają lub będą wystawiać faktury VAT, na których może widnieć zawyżona stawka podatku VAT, np. zamiast 8% kontrahent wskazuje 23%.

W związku z powyższym wątpliwości dotyczą ustalenia, czy spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT na podstawie otrzymanej faktury VAT w sytuacji, gdy wystawca zastosował zawyżoną stawkę podatku VAT, a spełnione są pozostałe warunki uprawniające spółkę do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS podkreślił, że jedną z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do odliczenia podatku zapłaconego w cenie przy nabyciu towarów i usług związanych z działalnością gospodarczą. Podstawowa zasada wspólnego systemu VAT, jaką jest zasada neutralności podatku, jest rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na neutralność tego podatku i mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:

 • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący;
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 • faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

W związku z powyższym analiza art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku, gdy podatek naliczony wynika z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, które podlegają opodatkowaniu inną niż przyjęta przez sprzedawcę (wyższą bądź niższą) stawką podatku od towarów i usług.

W takiej sytuacji podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na takiej fakturze.

W świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, że spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT na podstawie otrzymanej faktury VAT w sytuacji, gdy wystawca zastosował zawyżoną stawkę podatku VAT.

Podsumowanie

Na koniec wymienię jeszcze kilka interpretacji indywidualnych, w których zaprezentowano podobne stanowisko:

 • z dnia 4 lutego 2020 r., znak: 0113-KDIPT1-1.4012.778.2019.1.AKA;
 • z dnia 26 marca 2020 r., znak: 0113-KDIPT1-1.4012.45.2020.2.RG;
 • z dnia 8 maja 2020 r., znak: 0114-KDIP4-2.4012.59.2020.2.MC.

Zachęcam do zostawienia komentarza.


Kategorie: faktura VAT,koszty podatkowe,podatek VAT,stawka VATTagi: ,,,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.