Jednolity Plik Kontrolny JPK

od roku 2018 dla wszystkich firm najważniejsze zagadnienia

Mikroprzedsiębiorco!
Nowy obowiązek przesyłania JPK dotyczy cię,
jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz:

 

 • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln euro;
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób.

 

 
Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona firm, które mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w elektronicznej formie jako jednolitego pliku kontrolnego (JPK_VAT).

W tym wpisie znajdziesz informacje na temat JPK i obowiązków z nim związanych.

Zapraszam do lektury.
 

Czym jest jednolity plik kontrolny (JPK_VAT)?

JPK_VAT jest zestawem informacji o sprzedaży i zakupach za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Niezbędne dane do sporządzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format, które ułatwiają jego przetwarzanie.
 

Cel wprowadzenia JPK

Celem JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej, pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie ograniczenie ich kosztów. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku VAT, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.
 

Podstawa prawna JPK

Jednolity plik kontrolny to wskazany w Ordynacji podatkowej tryb przekazywania danych księgowych. Podatnik ma obowiązek udostępniać dane w postaci JPK w zakresie wszystkich struktur na żądanie organu podatkowego oraz informację o prowadzonej ewidencji VAT, tzw. JPK_VAT, bez żądania organu podatkowego. Powyższe regulacje zawarte są w art. 82 § 1b oraz art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 193a w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w postaci JPK, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Przepis ten obowiązuje od 1 lipca 2016 r., z tym że mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą musieli na żądanie przekazywać dane w formie JPK od 1 lipca 2018 r.

Natomiast na podstawie art. 82 § 1b osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, przekazują bez wezwania organu podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację w postaci JPK o prowadzonej dla celów VAT ewidencji.
 

Kto i kiedy składa JPK_VAT ?

Do przekazywania danych w postaci JPK najwcześniej zobowiązani zostali duzi przedsiębiorcy. Obowiązek ten został na nich nałożony od 1 lipca 2016 r. Dla podmiotów należących do pozostałych kategorii przedsiębiorców zostały przewidziane odmienne terminy. Średni i mali przedsiębiorcy przekazują JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) oraz przesyłania jej jako jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.
 

 

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT.

 

Terminy stosowania JPK, w zależności od statusu podmiotu:

Status podmiotuw zakresie ewidencji VAT
(bez żądania organu podatkowego)
dla wszystkich struktur JPK
(na żądanie organu podatkowego)
duży przedsiębiorca01.07.2016 r.01.07.2016 r.
średni przedsiębiorca01.01.2017 r.01.07.2018 r.
mały przedsiębiorca01.01.2017 r.01.07.2018 r.
mikroprzedsiębiorca01.01.2018 r.01.07.2018 r.

Na potrzeby JPK, ustalając status przedsiębiorcy, należy kierować się przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Poszczególne kategorie przedsiębiorców zawarte zostały w art. 104–106 tej ustawy.

Status przedsiębiorcy wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:

Status podmiotuŚrednioroczne zatrudnienieRoczny obrót netto
ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych
Suma aktywów bilansu
mikroprzedsiębiorca< 10≤ 2 mln euro≤ 2 mln euro
mały przedsiębiorca< 50≤ 10 mln euro≤ 10 mln euro
średni przedsiębiorca< 250≤ 50 mln euro≤ 43 mln euro

Kiedy NIE składasz JPK_VAT?

Jednolitego pliku kontrolnego dla potrzeb VAT nie składasz, jeżeli jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT.

Chodzi o:

 • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1);
 • zwolnienie podmiotowe (m.in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł – art. 113 ust. 1 lub 9);
 • organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

Kiedy złożyć JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz mieć obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca.

Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą kwartalną, także prześlesz JPK_VAT co miesiąc.

 
Przykładowo:

 • do 25 lutego wyślesz informację za styczeń;
 • do 25 marca wyślesz informację za luty itd.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Jednolity plik kontrolny JPK ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe.

W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się pobudki działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.
 

Ile wynosi grzywna?

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2017 jest to:

 • od 200 do 4000 zł (kara nałożona mandatem);
 • od 200 do 20 000 zł (kara nałożona nakazem sądu);
 • od 200 do 40 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny lub mandatu karnego ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej i rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

W przypadku przestępstwa skarbowego wysokość grzywny może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych.

Stawka dzienna w 2017 r. wynosi od 66,66 do 26 664 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.
Obecnie jest to:

 • od 666,60 do 5 332 800 zł – kara wymierzona nakazem sądu;
 • od 666,60 do 19 199 995,20 zł – kara wymierzona wyrokiem sądu.

JPK na żądanie organu podatkowego

Od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać mikro-, małego i średniego przedsiębiorcę, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami na temat:

 • faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 • wyciągów bankowych;
 • obrotów magazynowych.

W takiej sytuacji będziesz mieć nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Możesz je przekazać np. na pendrivie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych. W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu.

Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w razie niedostarczenia żądanych plików w wyznaczonym terminie. Osoba, która w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na wezwanie organu, może otrzymać karę porządkową w wysokości do 2800 zł.
 
 
Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób.

Zachęcam do zostawienia komentarza.
 


Kategorie: JPK,podatek VATTagi: ,,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.