Czy jest obowiązek ewidencjonowania opłaty klimatycznej za pomocą kasy fiskalnej?

opłata klimatyczna bez paragonu fiskalnego ?

 
 
Jeśli prowadzisz wynajem miejsc noclegowych w miejscowości turystycznej, to pewnie pobierasz na rzecz swojego miasta od turystów opłatę klimatyczną.

Zastanawiałeś się, czy należy ją ewidencjonować w kasie fiskalnej?

Jeśli tak, ten artykuł jest dla ciebie.

Zapraszam do lektury.

Zasady poboru opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 
Zgodnie z przepisami opłata miejscowa oraz uzdrowiskowa (potocznie zwana opłatą klimatyczną) jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warunkach umożliwiających pobyt osób w tych celach oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdy dzień pobytu w nich.

Stosownie do powołanej ustawy rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat zdefiniowanych w ustawie. Na podstawie uchwały rada może zarządzić ich pobór w trybie inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Przez sprzedaż zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

W myśl tego przepisu podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników dokonujących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży na rzecz określonych w przepisie odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Mając na względzie powołane przepisy prawa, należy wskazać, że czynność poboru opłaty miejscowej ma charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a jej wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa.
 
Opłata klimatyczna nie wchodzi w skład podstawy opodatkowania świadczonych usług noclegowych. Jej pobieranie nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle powyższego pobierana przez inkasenta opłata miejscowa, stanowiąca należność gminy, nie jest objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Natomiast przepisy prawne regulujące zasady stosowania kas rejestrujących nie dotyczą czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Kategorie: działalność gospodarcza,kasa fiskalna


2 komentarzy na temat “Czy jest obowiązek ewidencjonowania opłaty klimatycznej za pomocą kasy fiskalnej?

  1. Zawsze zwracano mi uwagę, ze jak płacę za coś to żeby brać paragon z kasy fiskalnej. Każda inna zapłata jest nieprawidłowa i pieniądze nie trafiają do skarbu państwa. Czy w tym wypadku to mam pewność że te pieniądze nie będą skradzione? Mnie się wydaje że nie ma takiej pewności.

    1. Adam, opłata klimatyczna oraz jej pobór to lokalne prawo miejscowości, na terenie której można ją pobierać. Przedsiębiorca działa jako jej poborca w imieniu danej gminy, miasta. W tym przypadku (poboru opłaty klimatycznej) przedsiębiorca nie świadczy żadnej usługi na rzecz turysty, również nie sprzedaje mu żadnego towaru (w ramach opłaty klimatycznej). Tym samym nie ma obowiązku ewidencji opłaty na urządzeniu fiskalnym przedsiębiorcy. Co do pytania o pewność, opłata klimatyczna jest pobierana przez przedsiębiorcę i na taką opłatę powinieneś otrzymać potwierdzenie z kwitariusza. Kwitariusz jest oficjalnym dokumentem otrzymywanym przez przedsiębiorcę od miasta, gminy.

Komentarze są zamknięte

SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.