Odpowiedzialność podatkowa małżonka

odpowiedzialność solidarna członków rodziny

 
 

Odpowiedzialność podatnika

Do napisania niniejszego wpisu skłoniło mnie pytanie od jednego z moich klientów. Z uwagi na fakt, że w swojej pracy zawodowej bardzo często dostaję zapytanie na temat odpowiedzialności za podatki to poniższym wpisem chciałbym przybliżyć tobie czytelniku to zagadnienie.

Co do zasady zgodnie  z art. 26 Ordynacji Podatkowej , podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.

 

Odpowiedzialność solidarna

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie również osoby trzecie.

Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji.

Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe, osoby trzecie odpowiadają również za:

  1. podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów
  2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
  3. niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
  4. koszty postępowania egzekucyjnego.

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych zarówno od podatnika, jak również od osoby związanej z podatnikiem tym rodzajem odpowiedzialności.

Oznacza to, że wierzyciel w tym przypadku organ podatkowy może według swojego uznania zażądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Warto podkreślić że najczęściej organ podatkowy dochodzi spełnienia świadczenia od tego dłużnika, od którego będzie można je wyegzekwować najłatwiej i najskuteczniej.

Zapłata całości zobowiązania przez jednego ze zobowiązanych zwalnia pozostałych.

 

Odpowiedzialność małżonka i członków rodziny

Solidarnie z podatnikiem odpowiada za jego zobowiązania podatkowe małżonek, z którym podatnik związany jest małżeńską wspólnością majątkową.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków,

W razie śmierci jednego z małżonków, drugi z małżonków ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz przysługuje mu wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

  1. zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;
  2. zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;
  3. ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;
  4. uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Rozwiedziony małżonek podatnika (a także małżonek pozostający z podatnikiem w separacji oraz osoba, której małżeństwo z podatnikiem zostało unieważnione) odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe małżonka powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

 

Odpowiedzialność członków rodziny

Solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą może odpowiadać również nie związany z nim wspólnością majątkową członek rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Odpowiedzialność ta obejmuje:

•zstępnych,

•wstępnych,

•rodzeństwo,

•małżonków zstępnych,

•osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

•osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu,

– z wyjątkiem osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny, ale tylko w zakresie wynikającym z tego obowiązku.

Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości uzyskanych korzyści.

 


Kategorie: działalność gospodarcza,oszustwo podatkowe,Urząd wzywa


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.