Sankcje za brak kasy fiskalnej.

Jakie są kary za niedopełnienie obowiązku instalacji kasy rejestrującej?

W poprzednich wpisach na temat kas fiskalnych mogłeś, czytelniku, przeczytać o rodzaju i zakresie zwolnień, a także o uldze na zakup kasy fiskalnej.

Tym razem zajmę się sankcjami, jakie grożą za naruszenie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zapraszam do lektury.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W ustępie 2 art. 111 określono sankcję z tytułu niestosowania się do obowiązku wynikającego z ustępu 1.

Dodatkowe, 30-procentowe zobowiązanie podatkowe

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Powyższa treść przepisu nie pozbawia prawa do odliczenia podatku, lecz nakazuje organowi ustalić wobec podatnika sankcję w postaci dodatkowego zobowiązania w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru i usług za okres od chwili, gdy powinien rozpocząć ewidencjonowanie, do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podstawę ustalenia tego dodatkowego zobowiązania podatkowego stanowi ta część kwot podatku naliczonego, która dotyczy sprzedaży podlegającej obowiązkowi ewidencjonowania. Skutkuje to tym, że organ podatkowy przy ustalaniu tego zobowiązania nie może uwzględniać kwot podatku naliczonego dotyczącego sprzedaży niepodlegającej obowiązkowi ewidencjonowania. Mowa tu o sprzedaży na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Decyzja ustalająca i termin płatności dodatkowego zobowiązania

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa powyżej, ustalana jest w formie decyzji. Termin wydania tej decyzji określa art. 68 § 3 ordynacji podatkowej. Artykuł ten stanowi, że dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe należy zapłacić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania. Po tym terminie dodatkowe zobowiązanie przekształca się w zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki za zwłokę.

Mandat zamiast dodatkowego zobowiązania podatkowego

Z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. Oznacza to, że brak instalacji kasy fiskalnej w obowiązującym terminie przez osobę fizyczną skutkować będzie postępowaniem karno-skarbowym. Zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego naruszenie obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania stanowi przestępstwo skarbowe, które zagrożone jest karą grzywny do 240 stawek dziennych. W przepisie mowa jest o księgach, natomiast w art. 53 § 21 Kodeksu karnego skarbowego za księgi uważa się kasy rejestrujące.

Czynny żal

Jednym ze sposobów uniknięcia postępowania karno-skarbowego jest skorzystanie przez podatnika z tzw. czynnego żalu. Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania i ujawnił istotne okoliczności czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Na podstawie powyższego osoba fizyczna ma wybór, czy:

 • korzystając z czynnego żalu, wyłączyć odpowiedzialność karną skarbową, tym samym umożliwić organom podatkowym ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego, czy
 • rezygnując z czynnego żalu, umożliwić organom podatkowym nałożenie grzywny w formie mandatu, co spowoduje wyłączenie możliwości ustalenia 30-procentowego, dodatkowego zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy.
 • Brak instalacji kasy fiskalnej w terminie pozbawia ulgi na zakup kasy

  Niestety, ale naruszenie obowiązku instalacji kasy fiskalnej pomimo takiego obowiązku nie tylko jest zagrożone sankcją w podatku VAT, ale będzie też skutkowało pozbawieniem podatnika możliwości skorzystania m.in. z ulgi na zakup kasy.

  Zgodnie z przepisami ustawy o VAT wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania – w wysokości 90% jej ceny (bez podatku), nie większej jednak niż 700 zł.

  W związku z powyższym, w sytuacji gdy podatnik zainstaluje kasę rejestrującą po terminie, nie będzie uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi na zakup kasy fiskalnej. Taka możliwość dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy kasy rejestrujące wprowadzą w terminie.

  Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób. Zachęcam również do zostawienia komentarza.


  Kategorie: kasa fiskalnaTagi: ,,,


  SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.