Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

dokonana do końca 2014 i po 2014 roku.

W sytuacji kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej, ale nigdy niewprowadzonej do ewidencji środków trwałych to: 1) sprzedaż dokonana do końca 2014 rok   nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej, 2) sprzedaż dokonana po 2014 roku będzie stanowi przychód z działalności gospodarczej.

Do końca 2014 roku , organy podatkowe uznawały , że sprzedaż nieruchomości, która wykorzystywana była w działalności gospodarczej ale nie została ujęta w ewidencji środków trwałych powodowała powstanie przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji taki przychód podlegał opodatkowaniu na zasadach stosowanych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika.

Takie stanowisko można odnaleźć w szeregu wyroków sądowych , w których podkreślano, że brak formalnego ujęcia nieruchomości (lub jej części lub udziału w nieruchomości) w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jest bez znaczenia dla zaliczenia przychodów ze sprzedaży nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej. Kluczowe znaczenie według stanowiska sądów miało rzeczywiste wykorzystywanie składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż sam fakt wykorzystania nieruchomości (lub jej części lub udziału w nieruchomości) w tej działalności jest wystarczający dla opodatkowania przychodu z jej zbycia jako przychodu z działalności gospodarczej ( WSA sygn. akt I SA/Wr 937/12,; NSA sygn. akt II FSK 1617/09 Naczelny NSA ., sygn. akt II FSK 739/10 NSA sygn. akt II FSK 545/) .

Przełom w interpretacji organów podatkowych oraz sądów nastąpił po opublikowaniu uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów. W podjętej przez NSA uchwale z 17 lutego 2014 r. (sygn. Akt. II FPS 8/13) wskazano iż w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004 r. nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. „a” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części lub udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz które nie stanowią składników majątku wskazanych w art. 14 ust. 2c tej ustawy.

Takie stanowisko najwyraźniej nie było zbieżne ze stanowiskiem resortu finansów. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) dokonano m.in. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , doprecyzują art. 14 ust. 2 pkt 1. Zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2015 art. 14 ust.2 pkt . 1 z jego treści wynika bez wątpliwości, że zbycie składników w nim wymienionych zawsze stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W efekcie dokonanej nowelizacji przepis art. 14 ust. 2 pkt. ma zastosowanie do zbycia składników majątku, które podlegają ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a których pomimo takiego obowiązku podatnik nie ujął w tej ewidencji.

W związku z powyższym sprzedaż nieruchomości lub jej części wykorzystywanej w działalności gospodarczej lecz nie ujętej w ewidencji środków trwałych   dokonanej do końca 2014 roku nie będzie stanowić przychodu z działalności gospodarczej.

Natomiast sprzedaż dokonana po 2014 roku czyli od 01 stycznia 2015 roku będzie powodowała powstanie co do zasady przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Art. 14 ust. 2 pkt 1 – Stan prawny do 31.12.2014- Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 • a) środkami trwałymi,
 • b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 • c) wartościami niematerialnymi i prawnymi
  – ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Art. 14 ust. 2 Stan prawnych 2015.01.01 – Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 • a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 • c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;


Kategorie: koszty podatkowe,PIT,podatek dochodowy


4 komentarzy na temat “Sprzedaż nieruchomości niebędącej środkiem trwałym

 1. Czy jeżeli wynajmuję magazyn(kupiony prywatnie w 2005 r), w ramach najmu prywatnego ,nigdy nie wprowadzony do środków trwałych i zechcę go sprzedać to podlega to opodatkowaniu ?Jeżeli tak to jakiemu?

  1. Jarek z pytania nie wynika o jaki podatek pytasz, dochodowy, VAT ? Więc szybka odpowiedź: TAK, np.: PCC, dłuższa to zależ.

 2. A co jeśli fiskus uzna, że mimo, iż rozliczałem najem działki jako najem prywatny to prowadziłem działalność gospodarczą i ten grunt sprzedałem? Uzyskana cena będzie stanowić przychód. Jak jednak obliczyć dochód? Grunt otrzymałem w darowiźnie

  1. Michał we wpisie jest mowa o sytuacji kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej działalności gospodarczej. W kwestii twojego pytanie: „a co jeśli fiskus uzna, że mimo, iż rozliczałem najem działki jako najem prywatny to prowadziłem działalność gospodarczą i ten grunt sprzedałem?” Michał takie „uznanie” musi być poparte dowodami. Jeśli będzie przeprowadzona przez US kontrola to na jej podstawie zostanie sporządzona decyzja i od niej masz prawo się odwołać. Pytasz również jak obliczyć dochód, a to zależy od kilku kwestii m.in.: kiedy ten grunt został sprzedany.

Komentarze są zamknięte

SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.