Ulga na zakup kasy fiskalnej. Wysokość ulgi na zakup kasy. Prawo i utrata prawa do ulgi.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu wypłaty ulgi. Kiedy następuje obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas?

W poprzednim wpisie zaprezentowałem rodzaje i zakres zwolnień ze stosowania kas fiskalnych. Opisałem również, jaka sprzedaż powoduje bezwzględny obowiązek posiadania kasy fiskalnej, a także odpowiadające mu terminy.

Jeśli zgodnie z przepisami musisz zakupić kasę fiskalną, to masz prawo odzyskać część wydatków poniesionych na jej nabycie.

W tym wpisie chcę przybliżyć ci, czytelniku, w jaki sposób możesz skorzystać z ulgi na zakup kasy. Dowiesz się z niego, jaka jest wysokość ulgi, jakie dokumenty musisz złożyć w celu uzyskania wypłaty ulgi oraz kiedy następuje obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas.

Zapraszam do lektury.

Wysokość ulgi na zakup kas

Rozpoczynając ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, podatnicy mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Stanowi o tym art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

 

Prawo i warunki korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących

Przepisy art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT pozwalają podatnikom odzyskać część wydatków poniesionych na nabycie kas.

Natomiast aby skorzystać z odliczenia, o którym mowa powyżej, należy jeszcze spełnić warunki określone w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Odliczenia można dokonać pod warunkiem:

 • złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, w którym podatnik zamierza stosować to ewidencjonowanie;
 • rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy były one objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów;
 • posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Brak prawa do ulgi na zakup kas

Przepisy dają prawo do ulgi jedynie w stosunku do kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Późniejsze nabycie kas, niezgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, nie pozwala, co do zasady, na skorzystanie z ulgi.

Również organy podatkowe stoją na stanowisku, że przepisy dają prawo do ulgi jedynie w stosunku do kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Tym samym ulgą nie są objęte kasy kupowane w przypadku niezaplanowanego (w dniu rozpoczęcia ewidencjonowania) rozszerzenia działalności oraz w celu wymiany starych modeli na nowe.

Do ulgi nie mają również prawa osoby fizyczne, które ponownie rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z wyjaśnieniami organów podatkowych należy je traktować jako podatników kontynuujących, a nie rozpoczynających działalność gospodarczą. Tym samym podatnicy, którzy w ramach prowadzonej poprzednio działalności gospodarczej byli w przeszłości obowiązani do posiadania kasy, rozpoczynając na nowo prowadzenie działalności gospodarczej, nie mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy.

Powyższa ulga nie przysługuje ponownie w przypadku przekształcenia się podatników. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba fizyczna, wykonując we własnym imieniu działalność gospodarczą, przekształca formę prowadzenia działalności w jednoosobową spółkę kapitałową.

Bez prawa do ulgi na zakup kas są też podmioty gospodarcze powstałe po połączeniu z podatnikami, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

Czy jest jakiś limit kas, do którego można skorzystać z ulgi?

W przepisach ustawodawca nie podaje żadnego limitu kas, w stosunku do których można skorzystać z ulgi. To podatnik nabywający kasy i dokonujący sprzedaży oraz odliczenia kwot wydatkowanych na ich zakup ocenia konieczność czy potrzebę posiadania określonej liczby kas.

Ważne jest, aby liczba kas została podana w pierwszym zgłoszeniu.

Korzystanie z ulgi na zakup kas

Gdy już dokonamy zgłoszenia liczby kas, rozpoczniemy za ich pomocą ewidencjonowanie i mamy dowód zapłaty całości za kasy, możemy skorzystać z ulgi.

Sposób skorzystania przez podatnika z ulgi na zakup kas uzależniony jest od tego, czy jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, czy nie.

Potocznie rzecz ujmując, sposób skorzystania z ulgi jest uzależniony od tego, czy podatnik jest vatowcem, czy nie.

Korzystanie z ulgi na zakup kas przez czynnego podatnika VAT, tzw. vatowca

Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni mają dwa sposoby korzystania z ulgi na zakup kas:

 1. odliczenie ulgi na zakup kas od podatku należnego;
 2. zwrot ulgi na zakup kas na rachunek bankowy.

Pierwszy sposób jest podstawowy i polega na odliczeniu kwoty ulgi na zakup kas bezpośrednio od podatku należnego wykazanego w deklaracji dla podatku VAT.

Odliczenie może być dokonane w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego.

W przypadku kiedy kwota podatku należnego nie jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, czynny podatnik VAT może rozliczyć pozostałą część lub całość kwoty ulgi na zakup kasy w deklaracjach za kolejne okresy rozliczeniowe lub uzyskać zwrot ulgi na zakup kas na rachunek bankowy.

Niestety taki zwrot na rachunek bankowy jest limitowany. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 1. 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 2. 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklarację za okresy kwartalne.

W przypadku podatników rozliczających podatek VAT z tytułu świadczenia usług taksówkowych w formie ryczałtu kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego. Gdy powyższe ograniczenie ma zastosowanie, pozostała kwota ulgi na zakup kas może zostać odliczona w kolejnych okresach rozliczeniowych.

 

Korzystanie z ulgi na zakup kas przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, tzw. nievatowca

Jak już wcześniej wspomniałem, z ulgi na zakup kas mogą korzystać również podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, tzw. nievatowcy. Do tej grupy zalicza się podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT. Nie występuje u nich podatek należny, od którego mogłaby być odliczana ulga.

Nievatowcom kwota ulgi na zakup kasy jest zwracana na rachunek bankowy lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (w tzw. SKOK-u) w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Podatnik niebędący płatnikiem VAT, oprócz spełnienia trzech warunków: zgłoszenia liczby kas, rozpoczęcia za ich pomocą ewidencjonowania oraz posiadania dowodu zapłaty całości za kasy, musi również wystąpić z wnioskiem o zwrot do naczelnika urzędu skarbowego.

Dane, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot ulgi na zakup kas

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

Dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o zwrot ulgi na zakup kas

Do wniosku o zwrot ulgi na zakup kas należy również dołączyć następujące dokumenty:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informację o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który należy dokonać zwrotu;

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi do wniosku dołącza się także:

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą

Utrata prawa do ulgi na zakup kas, obowiązek zwrotu ulgi

W określonych w przepisach przypadkach podatnik, który skorzystał z ulgi, może być obowiązany do jej zwrotu.

Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kas może wystąpić tylko na skutek zdarzeń, które wystąpiły w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania. Po upływie tego czasu obowiązek zwrotu ulgi nie może nastąpić.

Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy:

 • zaprzestanie używania kas;
 • nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis
 • zaprzestanie działalności;
 • nastąpi otwarcie likwidacji działalności;
 • zostanie ogłoszona upadłość podatnika;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących;
 • podatnik dokona odliczenia ulgi na zakup kas z naruszeniem warunków korzystania z tej ulgi.
 • Powyższy katalog ma charakter zamknięty – inne niż wymienione w nim zdarzenia nie mogą skutkować obowiązkiem zwrotu ulgi.

  Termin zwrotu ulgi

  Termin zwrotu ulgi uzależniony jest od sposobu rozliczania się podatnika.

  Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

  • jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
  • jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;
  • podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym (nievatowiec) w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

  Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób. Zachęcam również do zostawienia komentarza.


Kategorie: działalność gospodarcza,kasa fiskalnaTagi: ,


1 komentarz na temat “Ulga na zakup kasy fiskalnej. Wysokość ulgi na zakup kasy. Prawo i utrata prawa do ulgi.

Komentarze są zamknięte

SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.