Bardzo rygorystyczny wyrok NSA zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

obliczanie 3-letniego okresu jej używania

 
 
Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących m.in. w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania.

zdaniem WSA i NSA „nie ma znaczenia fakt zawieszenia przez podatnika działalności gospodarczej, skoro po tym fakcie nie dokonano już żadnej sprzedaży ewidencjonowanej ww. kasą”

 
W niniejszym wpisie przedstawiam bardzo rygorystyczny wyrok NSA w sprawie sposobu obliczania 3 letniego okresu używania kasy fiskalnej.
Zapraszam do lektury.

wyrok NSA z 25 lipca 2017, sygn. akt I FSK 2112/15

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 lipca 2017 r., sygn. akt I FSK 2112/15, podzielił pogląd organów podatkowych oraz WSA, że w rozpatrywanej sprawie między datą pierwszej i ostatniej transakcji upłynęło mniej niż 3 lata, co oznacza, że podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał używania kasy rejestrującej.

W związku z powyższym NSA uznał, że wystąpiła przesłanka do zwrotu kwoty odliczonej z tytułu nabycia kasy, wynikająca z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Stosownie do art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r., poz. 163).

W przepisach tego rozporządzenia wskazano dodatkowe przesłanki zwrotu odliczonej kwoty. Prawodawca przyjął bowiem, że (§ 6 ust. 1) podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

  1. zaprzestaną działalności;
  2. nastąpi otwarcie likwidacji;
  3. zostanie ogłoszona upadłość;
  4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT;
  5. dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 ww. rozporządzenia.

 
Trzyletni okres, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, jest liczony od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy wykorzystaniu kasy rejestrującej. Z kolei datą końcową tego okresu jest zaprzestanie używania kasy.

skarga kasacyjna od wyroku WSA

Przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez skład NSA była skarga kasacyjna od wyroku WSA w sprawie skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej.

Organ podatkowy pierwszej instancji wydał decyzję określającą kwotę w wysokości 700 zł – odliczoną z tytułu nabycia kasy rejestrującej – do zwrotu na rachunek bankowy organu podatkowego. Podstawą wydania tej decyzji był fakt, że podatnik zaprzestał użytkowania tej kasy przed upływem 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.


W wyniku odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej ustalono, że fiskalizacji kasy dokonano 4 lutego 2009 r. i była ona użytkowana do 23 stycznia 2010 r.

W odwołaniu od decyzji podatnik wskazał, że działalność gospodarczą, w ramach której wykorzystywano ww. kasę, zakończono w marcu 2012 r., a zatem ponad 3 lata od fiskalizacji kasy.

Organ odwoławczy utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji i podkreślił, że ostatnia sprzedaż została zaewidencjonowana w ww. kasie w dniu 23 stycznia 2010 r. i tę datę słusznie przyjęto za dzień zaprzestania użytkowania kasy.

zaprzestanie użytkowania

Zdaniem organu podatkowego „zaprzestanie użytkowania” oznacza bowiem sytuację, w której „podatnik definitywnie, a nie czasowo zakończył używanie kasy fiskalnej”. W tym kontekście nie ma znaczenia fakt zawieszenia przez podatnika działalności gospodarczej, skoro po tym fakcie nie dokonano już żadnej sprzedaży ewidencjonowanej ww. kasą.

używanie kasy fiskalnej na gruncie ustawy o VAT

W rozpatrywanej sprawie spór wynikał z odmiennego sposobu rozumienia pojęcia „używanie kasy fiskalnej” na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

WSA dokonał takiej wykładni art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, z którego wynika, że „używanie” kasy może wiązać się jedynie z faktycznym jej wykorzystywaniem, zgodnym z przeznaczeniem (tj. podatnik używa kasy fiskalnej jedynie w przypadku, gdy ewidencjonuje za jej pomocą obrót).

Z taką wykładnią tego pojęcia nie zgadzał się z kolei podatnik. Jego zdaniem używanie kasy rejestrującej rozciąga się na cały okres prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy urządzenie jest w tym czasie faktycznie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Sama okoliczność wykonywania działalności gospodarczej oraz pozostawanie urządzenia rejestrującego w stanie gotowości do działania wiąże się więc z wykorzystywaniem kasy.

WSA wskazał jednak, że z perspektywy ww. art. 111 ust. 6 ustawy o VAT nie ma znaczenia przyczyna zaprzestania używania kasy rejestrującej. Podatnik będzie zobowiązany do zwrotu ulgi na zakup kasy także w sytuacji, gdy nie ma szansy rejestrować żadnych transakcji, np. z powodu braku klientów.

NSA, podobnie jak WSA, uznał, że użyte w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT sformułowanie należy odczytywać literalnie, tj. odwołać się do potocznego rozumienia słów „używać” (posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie) oraz „zaprzestać” (przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś).
 

W konsekwencji „zaprzestanie używania” należy interpretować w ten sposób, iż bez znaczenia pozostają przyczyny, z jakich podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.

 

obliczanie 3-letniego okresu używania kasy fiskalnej

Sąd podkreślił, że przy obliczaniu owego 3-letniego okresu nie mają znaczenia ani data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, ani okres ewentualnego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

W przedmiotowej sprawie bezsporny był stan faktyczny, z którego wynikało, że podatnik rozpoczął rejestrowanie obrotu na kasie rejestrującej w dniu 4 lipca 2009, ostatnia zaś transakcja została zarejestrowana z datą 23 stycznia 2010.

Z tego powodu ostatecznie NSA podzielił pogląd organów podatkowych oraz WSA, że w analizowanej sprawie między datą pierwszej i ostatniej transakcji upłynęło mniej niż 3 lata, co oznacza, że podatnik w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestał używania kasy rejestrującej. W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do zwrotu kwoty odliczonej z tytułu nabycia kasy, wynikająca z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Podatnicy są więc obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących m.in. w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania.

Przy obliczaniu 3-letniego okresu używania kasy fiskalnej nie mają znaczenia ani data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, ani okres ewentualnego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

 
Powyższy wyrok oraz stanowisko organów podatkowych są bardzo rygorystyczne. Do tej pory w praktyce okres 3 lat liczony był od daty fiskalizacji, a do jego zakresu wliczany był również czas zawieszenia działalności.

Przedstawione stanowisko wymusi w mojej opinii zmianę sposobu liczenia okresu 3 lat. Bazując na sposobie dokonanej wykładni przez organy sądowe oraz podatkowe, aby uniknąć obowiązku zwrotu ulgi na zakup kasy, będzie trzeba liczyć 3 lata od pierwszego paragonu zewidencjonowanego na urządzeniu fiskalnym aż do ostatniego paragonu zaewidencjonowanego w okresie 3 lat.

Na temat kasy fiskalnej, obowiązków jej stosowania, a także przysługujących zwolnień i ulg możesz również przeczytać w poniższych wpisach:

  1. kasa fiskalna w działalności gospodarczej;
  2. ulga na zakup kasy fiskalnej. 

 
Jeśli uważasz, że ten wpis uzupełnił twoją wiedzę i że może przydać się także twoim znajomym, to podziel się nim na Facebooku, Twitterze, e-mailem lub w inny dowolny sposób.

Zachęcam do zostawienia komentarza.
 


Kategorie: działalność gospodarcza,kasa fiskalna,orzecznictwo,Urząd wzywaTagi: ,


SOŁTYSIK Sc. ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej: "Autorzy") nie odpowiadają za treść niniejszego bloga ani poszczególnych wpisów w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody majątkowej lub niemajątkowej, podejmując (lub nie podejmując) jakiekolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na blogu. Treść bloga nie stanowi opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie może być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji biznesowej. Treść bloga nie stanowi informacji o stanie obowiązującego prawa. Treść bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska SOŁTYSIK Sc. w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na blogu, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji.